Normativa aplicable

La Fundació General de la Universitat de València es regeix pels seus Estatuts, així com per les normes materials que li resulta d´aplicació i entre les quals es troba:

  • Normativa de fundacions:

 Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Fundacions de la Comunitat Valenciana.

Decret 68/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual s´aprova el Reglament de Fundacions de la Comunitat Valenciana.

Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions.

Reial decret 1337/2005, d´11 de novembre, pel qual s´aprova el Reglament de fundacions de competència estatal.

 

  • Normativa del sector públic

Llei 9/2017, de 8 de novembre,de Contractes del Sector Públic

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la informació pública i Bon govern.

Llei 2/2015, de 2 d´abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana

Llei 53/1984, de 26 de desembre, d´incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques

Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions (Disposició addicional 16ª)

 

  •  Normativa fiscal

 Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge


Reial decret 1270/2003, de 10 d´octubre, pel qual s´aprova el Reglament per a l´aplicació del règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

 

  • Normativa comptabilitat

 Reial decret 1491/2011, de 24 d´octubre, pel qual s´aproven les normes d´adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense finalitats lucratives i el model de pla d´actuació de les entitats sense finalitats lucratives.

Reial decret 1515/2007, de 16 de novembre, pel qual s´aprova el Pla General de Comptabilitat de petites i Mitjanes Empreses i els criteris comptables específics per a microempreses.

Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s´aprova el Pla General de Comptabilitat.

 

  • Una altra normativa

Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre

Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d´abril, pel qual s´aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria.

Llei 34/2002, d´11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI).

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals i Reglament Europeu de Protecció de Dades

Llei 10/2010 de 28 d´abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

Reial decret 304/2014, de 5 de maig, pel qual s´aprova el Reglament de la Llei 10/2010, de 28 d´abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

 

 

 

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar