Serveis Generals

Serveis Generals

La Fundació General compta amb una estructura de serveis generals que donen el suport necessari per a l’execució de les activitats que es desenvolupen a través dels seus patronats especials, programes i departaments, donant el suport en tots els àmbits d’activitat, sent el seu l’objectiu principal que es complisca d´una forma adequada i eficient totes les tasques de gestió administrativa i de control pressupostari, vetlant pel compliment de totes les obligacions jurídiques, comptables i fiscals que li són d´aplicació.

Els Serveis Generals s’estructuren de la següent forma:

- Gerència
Des de la Gerència es coordina i supervisa la planificació i execució de tots els programes i projectes de les diferents àrees d’activitat, garantint el compliment dels fins de la Fundació, així com l’adequada visualització de la institució. A més, coordina la relació amb els diferents patronats especials, programes i departaments, a través dels seus responsables. Du a terme les relacions amb els òrgans de govern, el Consell Executiu i Patronat, i vetla pel compliment dels acords adoptats per aquests. Té la funció d’interlocució amb les entitats públiques i privades amb les quals la Fundació General de la Universitat de València es relaciona per la seua activitat.

- Departament Administratiu i Comptabilitat
Des d’aquest departament es realitzen les tasques comptables, fiscals, de control pressupostari, de control de les instruccions de contractació, de tresoreria, prevenció de riscos laborals, etcètera, que les diferents normatives ens obliguen. Així com també la preparació de tot tipus d’informes econòmics i financers que ens en són sol·licitats, bé internament (patronats, serveis...) o externament (intervenció general...).

- Departament Jurídic
Elabora dictàmens i emet la seua opinió sobre els aspectes analitzats de les diferents situacions o plantejaments que siguen requerits per la Gerència, amb opinió sobre les diferents vessants, civils, mercantils i administratives, i de la normativa específica del sector fundacional. Manté informada a la Gerència sobre les possibles modificacions que es produïsquen sobre la normativa aplicable i dels possibles efectes sobre la pròpia activitat de la Fundació.

- Departament de Recursos Humans
El Departament de Recursos Humans té com a funció principal la gestió de personal, que entre altres accions du a terme la formalització dels contractes, gestió de nòmines, intervé en els processos de selecció de personal, permisos, vacances, baixes i qualsevol qüestió relacionada amb les gestions ordinàries en matèria de personal. A més, té la funció de la coordinació de les accions relacionades amb la prevenció de riscos laborals.

- Departament Informàtic
El Departament Informàtic té com a funció principal donar suport tècnic informàtic a tots els patronats especials, programes i departaments.

- Departament de Màrqueting i Comunicació
El Departament de Màrqueting i Comunicació dissenya i desenvolupa accions de màrqueting, imatge, publicitat, comunicació i difusió de les activitats i projectes que la Universitat emprén amb el suport de la Fundació i per mitjà dels seus patronats i programes. El nostre objectiu prioritari, tal com es descriu en el Pla Estratègic de la Universitat de València, és “aconseguir una visibilitat social adequada [...] adoptant una política d’imatge i de comunicació adequada”.

Quant a la projecció de la imatge gràfica de la Universitat de València cal destacar la tasca desenvolupada junt amb La Tenda de la Universitat mitjançant l’aplicació de la identitat gràfica als productes promocionals i corporatius.

A l’àmbit de premsa i comunicació es dóna cobertura informativa als programes i projectes de la Fundació, sent les principals línies de treball les següents:

1. Facilitar informació rigorosa i actualitzada de l’activitat que genera la Fundació General de la Universitat de València, a través dels seus patronats, serveis, projectes i programes, al personal de la Fundació, a la comunitat universitària (PDI, PAS i alumnat) i a la societat valenciana. Aquesta tasca es veu reflectida als mitjans descrits en la taula (més avall), als quals cal sumar la cobertura de MediaUni (Ràdio i Televisió de la Universitat).
2. Transcendir aquesta presència a l’àmbit estatal a través del contacte amb els mitjans de comunicació generalistes (premsa, ràdio, televisió, internet) i la publicació setmanal de notícies en la pàgina web de l’Asociación Española de Fundaciones (www.fundaciones.org).
3. Donar suport i assessorament als patronats especials, serveis i departaments en matèria de comunicació externa i interna.

En resum, durant l´any 2013 aquest departament ha comunicat 275 peces (convocatòries, notes de premsa, notícies, reportatges i entrevistes) a través de diverses vies que observem en la següent taula:

Taula mitjans-Taula mitjans

Així, a més dels projectes gestionats des de la Fundació General, es col·labora activament amb altres serveis i departaments de la Universitat de València en la realització de diferents projectes culturals, de cooperació, d’investigació i de qualsevol àrea d’activitat que puga desenvolupar la Fundació General d’acord amb el que està establit en els seus Estatuts.

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar